Statut ZKM Łask

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne

§1. 1. Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku, zwany dalej „zakładem” jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Łask.

 1. Bezpośredni nadzór nad zakładem sprawuje Burmistrz Łasku.
 2. Zakresem terytorialnego działania zakładu jest Gmina Łask oraz gminy, z którymi zawarto porozumienia gminne.
 3. Siedziba zakładu mieści się w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2.
 4. Zakład używa pieczęci podłużnej, zawierającej pełną nazwę i siedzibę zakładu.
 5. Zakład używa skrótu „ZKM”.

Rozdział 2
Cele i przedmiot działania zakładu

§2. Zakład jest gminną jednostką utworzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego, powołaną w celu świadczenia usług w zakresie zaspokajania potrzeb lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Łask i gmin, z którymi zawarto porozumienia gminne.

Rozdział 3
Struktura organizacyjna zakładu

§3. 1. Zakładem kieruje i odpowiada za jego działalność dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Łasku. Dyrektor zakładu zatrudniany jest zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony.

 1. Czynności wynikające ze stosunku pracy wobec dyrektora jako samodzielnego pracodawcy wykonuje Burmistrz Łasku.
 2. Dyrektor zakładu zatrudnia i zwalnia pracowników.
 3. Dyrektor zakładu działa jednoosobowo, zgodnie z przepisami prawa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Łasku. Do czynności przekraczających zakres umocowania wymagana jest zgoda Burmistrza Łasku.
 4. Strukturę organizacyjną zakładu określa Regulamin Organizacyjny, zawierający szczegółowy wykaz stanowisk, ich podporządkowanie oraz przypisane im zadania, ustalony przez dyrektora zakładu i zatwierdzony przez Burmistrza Łasku.
 5. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych.
 6. Do wykonywania czynności prawnych w imieniu zakładu upoważniony jest dyrektor zakładu w granicach umocowania.

Rozdział 4 
Gospodarka finansowa

§4. Koszty swojej działalności zakład ponosi z przychodów własnych oraz z przyznanej z budżetu gminy dotacji.

§5. Przychodami własnymi zakładu są:

 1. dochody z opłat za przewóz osób i opłaty specjalne ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Łasku oraz opłaty za przewóz osób na podstawie porozumień międzygminnych;
 2. dochody z reklam umiejscowionych na urządzeniach komunikacji miejskiej;
 3. dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych zakładu;
 4. dochody z usług warsztatowych oraz wynajmu autobusów.

§6. Zakład może otrzymywać z budżetu gminy:

 1. dotacje przedmiotowe;
 2. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

§7. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie ustalonego planu finansowego obejmującego przychody i wydatki zgodnie z zasadami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących, głównie w ustawie o finansach publicznych.

§8. 1. Zakład prowadzi pełną rachunkowość budżetową oraz sporządza sprawozdania z realizacji planu, o którym mowa w § 10 niniejszego statutu.

 1. Okresem rozliczeniowym z budżetem gminy jest rok kalendarzowy.
 2. W terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego zakład wpłaca do budżetu gminy nadwyżkę środków obrotowych ustaloną na koniec okresu rozliczeniowego.

§9. Zakład został wyposażony w mienie gminne w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej.

§10. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy, z którego dokonuje wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku.

Rozdział 5
System kontroli wewnętrznej

§11. 1. Dyrektor zakładu organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej.

Szczegółowy tryb przeprowadzenia kontroli wewnętrznej określi zarządzenie dyrektora.

 1. Dyrektor zakładu sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania i prawidłowością wykorzystania sygnałów kontroli wewnętrznej oraz danych o nieprawidłowościach napływających spoza zakładu, a w szczególności od usługobiorców i organów kontrolnych.
 2. System kontroli wewnętrznej w zakładzie składa się z następujących ogniw:
 3. kontrola funkcjonalna – prowadzona w ramach obowiązku nadzoru przez głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych, wszelkich szczebli, i podporządkowanych im pracowników w zakresie ich kompetencji;
 4. kontrola instytucjonalna – sprawowana w ramach planowanych i doraźnych kontroli pełnych, okresowych lub kompleksowych oraz badań wycinkowych działalności gospodarczej i finansowej poszczególnych komórek organizacyjnych wykonywana przez wyznaczonych przez dyrektora zakładu pracowników.

Rozdział 6 
Postanowienia końcowe

§12. 1. Zmiana zakresu działalności lub likwidacja zakładu może nastąpić uchwałą Rady Miejskiej w Łasku.

 1. Niniejszy statut uchwala i dokonuje w nim zmian Rada Miejska w Łasku.
 2. W sprawach związanych z funkcjonowaniem zakładu a nie uregulowanych niniejszym statutem, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, dotyczące samorządowych zakładów budżetowych.
 3. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Ceny biletów

I Strefa - Miejska

normalny - 3,60 zł 
ulgowy szkolny - 2,20 zł 
ulgowy 50% - 1,80 zł
dwu-przystankowy - 1,80 zł
 

II Strefa - Podmiejska

bilet normalny - 4,40 zł
ulgowy szkolny - 2,60 zł 
ulgowy 50% - 2,20 zł

 

III Strefa - Podmiejska

bilet normalny - 6,00 zł
ulgowy szkolny - 4,40 zł
ulgowy 50% - 3,00 zł
 

IV Strefa - Międzymiastowa

bilet normalny - 7,00 zł
ulgowy szkolny - 4,60 zł
ulgowy 50% - 3,50 zł
 

Aplikacje

Logo aplikacji Time4BUS


Aplikacja time4BUS (Web, Android, iOS)
Dzięki Aplikacji Time4Bus sprawdzisz rozkład jazdy, rzeczywisty czas przyjazdu autobusu oraz jego aktualną pozycję na mapie.


 


Aplikacja moBiLET (Web, Android, iOS)
Aplikacja umożliwia zakupu biletów w formie elektronicznej przez Internet.


 

Polecamy